top of page

#අපායේ_තතු - 02 වන ලිපිය..ස්ත්‍රීන් පමණක් සිටින නිරය..


අනතුරුව මාතලී තවත් නිරයක් දැක්වීය.. එහි ස්ත්‍රීන් පමණක් දුක් විඳිති.. ඒ දැක,


"නරියො ඉමා සම්පරිභින්න ගත්තා, පග්ගය්හ කන්‍දන්ති භුජෙ දුජච්චා,

සම්මක්ඛිතා ලොහිතපුබ්බ ලිත්තා, ගාවො යථා ආඝාතනෙ විකත්තා,

තා භූමිභාගස්මිං සදා නිඛාතා, ඛන්‍ධානි වත්තන්ති සජොති භූතා"


යනුවෙන් යමපල්ලන් විසින් කැපූ ශරීර ඇති මේ ස්ත්‍රීහු හිස අත් බැඳගෙන හඬති. ලේ සැරව තැවරුණු ශරීර ඇති ඔව්හු ගවමස් මඩුවෙහි කැපූ ගවයන් මෙන් යකඩ පොළවෙහි ඉඟටිය පමණ ගිලී සිටිති..


ගින්නෙන් දිලිසෙන පර්වත කඳන් වැනි යකඩ කඳන් ඔවුන්ගේ ශරීර සිදුරු කරගෙන ගමන් කරති.


"භයංහි මං වින්‍දති සූතදිස්වා, පුච්ඡාමි තං මාතලි දෙවසාරථී,

ඉමා නු තරියො කිමකංසු පාපං, යන භූමි භාගස්මිං සදා නිඛාතා,

ඛන්‍ධාති වත්තන්ති සජොතිභූතාති"


සාරථිය, මේ දැක්මෙන් මට භය උපදී. පින්වත් දෙව සාරථිය, හැමකල්හිම ගිනිදැල් සහිත යපොළොවෙහි, ඉඟ තෙක් ගිලී සිටින දේ ස්ත්‍රීන්ගේ සිරුරු පසා කරගෙන යකදන් ගමන් කරන්නේය. මේ ස්ත්‍රීහු කිනම් පව්කම් කළෝ දැ?යි ඇසුවේ ය..


එසේ ඇසූ කල්හි පාපකර්මවල විපාක දන්නා මාතලී දෙව්පුත් නොදන්නා නිමිරජුට මෙසේ ප්‍රකාශ කළේය.


"කොලනියායො ඉධ ජීවලොකෙ, අසුද්ධ කම්මා අසතං අචාරුං,

තා දින්නරූපා පති විප්පහාය, අඤ්ඤං අචාරුං රතිඛිඩ්ඩහෙතු,

තා ජීවලොකස්මිං රමාපයිතිං, ඛන්‍ධානි වත්තන්ති සජොතිභූතාති"


මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් කුලස්තීහු අපිරිසිදු (කාය වාග් මනඃ) කර්ම ඇත්තියෝ වූහ. සංයමයෙන් තොරව ක්‍රියා කළහ. අසංවරව හැසිරුණේය.


සැමියන්ගෙන් වෙන්ව අනාචාරීව හැසිරුණේය. වෙනත් වෙනත් රති ක්‍රීඩාවන්හි යෙදුණේය. ඔව්හු නිරයට පැමිණියාහු වෙත්. ඔවුන්ගේ සිරුරු ඉක්මවා පවත වැනි යකදන් ඔවුන්ගේ සිරුරු ඉක්මවා යන්ය.


මෙම ස්ත්‍රීන් හාත්පසින්ම සිඳී බිඳී ගිය සිරුරු ඇත්තේ වෙයි. උපතින්ම පහත් වූ විරූප වූ පිළිකුල් ස්වභාවය ඇත්තේ වෙයි. හිස් සිඳිනු ලැබූ ගෙරින් මෙන් ලේ සැරව තැවරී සිටී..


නිතරම ගිනිගෙන දැවෙන පොළොවෙහි කටිය දක්වා ගිලීගොස් සිටියා සේ වෙයි.


ඔවුන් කටිය දක්වා ලොහො පොළොවෙහි වැළලී සිටින විට පෙර දිගින් ගිනියම් වූ දිළියෙන යකඩ පර්වතයක් නැගීසිට (මතුවී) හෙනහඬ මෙන් හඬ දෙමින් අවුත්, එම සිරුර පසාරු කරගෙන ගොස් කුඩුකර දමයි.


එසේ ලෝහ දණ්ඩ ඉක්ම ගිය කල්හි එම සිරුර නැවතත් හටගනී. ඒ දුක ඉවසාගැනීමට බැරිව එම ස්ත්‍රීහු හිස අත්ගසමින් වැළපෙති.


සේ කඳ කොටස් වශයෙන් පමණක් උඩට ඇතිව (ගිනිගෙන) දිලිසෙමින් පවතින අතර

සමහර කෙනෙකුගේ පා අල්ලා හිස යටිකුරු කොට නරකයෙහි හෙළන්නාහ.


මූලාශ්‍රය - නිමිජාතකට්ඨකථාව


✍ Author: Ven. Kirulapana Dhammawijaya Thero

Date: 03.11.2022


bottom of page